Spændingskvalitet

 

Forsyningsspændingen i et vekselstrømsnet skal have en bestemt størrelse og frekvens og ideelt set skal spændingen tillige være sinusformet. Hvis spændingen afviger for meget fra de fastsatte grænser kan de tilsluttede apparater svigte og i værste fald gå i stykker.

Frekvensen kan kun fastholdes, hvis der er ligevægt mellem produktionen og forbruget. Hvis produktionen overstiger forbruget, stiger frekvensen og vice versa. Den systemansvarlige virksomhed (Energinet.dk) er ansvarlig for at frekvensen holdes indenfor de fastsatte grænser.

Spændingens størrelse afhænger af en række forhold i nettet samt forbruget.

Spændingens kurveform påvirkes af en lang række forhold. Koblinger i nettet (driftsmæssige såvel som i tilfælde af fejl) og kundernes ind- og udkobling af last kan give anledning til kortvarige spændingsændringer. Tilslutning af ikke-lineære belastninger (dvs. næsten alt...) betyder desuden at kurveformen forvrænges.

Spændingskvaliteten bestemmes vha. en lang række parametre, som i EU sammenhæng er fastsat i standarden EN 50160. Standarden udarbejdes af den europæiske elektrotekniske standardiseringsorganisation Cenelec. Konkret varetages udviklingen af standarden af arbejdsgruppen med det kringlede navn: TC8X WG1. Jeg er dansk repræsentant i denne arbejdsgruppe.

I Danmark foregår standardiseringen igennem Dansk Standard, hvor jeg er medlem af standardiseringsudvalg S-508 (Forsyningssystemer for elektrisk energi) og S-710 (Elektromagnetisk kompatibilitet).

 

 

 

Morten Møller Jensen © 2007

www.mollerjensen.eu